Mầm non lập trình, nuôi dưỡng và phát triển

Lí do bắt đầu Chào mọi người, mình là Tân, mình đã biết đến code hơn mười năm. Trong quá trình đó có nhiều chuyện mình đã trải qua, bao gồm cả về kĩ thuật và cuộc sống. Mục tiêu chính Mình viết seri này để chia sẻ đến mọi người, đặt biết là những em vừa bước chân vào đại học với ngành công nghệ thông tin và những nhóm ngành liên quan....

August 12, 2022 · 1 min · Tân Một Nắng